Συνεχής βελτίωση

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να πληρούν στο έπακρο τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία μας. Ταυτόχρονα, είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας να επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνεργατών της, όσον αφορά τις σύγχρονες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας.

Το εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού της 24/7 PRC (Personalized Road Care). Η εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιείται από ειδικευμένους/πιστοποιημένους εκπαιδευτές, πτυχιούχους, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των υπηρεσιών οδικής βοήθειας και είναι σχεδιασμένο με σκοπό το εκπαιδευμένο μας προσωπικό:

Να εμπνέει εμπιστοσύνη και να εμφορείται από αξίες,
Να ενεργεί με προβλεπτικότητα και προνοητικότητα,
Να αναπτύσσει ατομικές ικανότητες και δεξιότητες και
Να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των καθηκόντων είναι σύμφωνη με τα πρότυπα.

Η εκπαίδευση διαιρείται σε δύο φάσεις: η πρώτη αφορά την θεωρητική εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, δίδοντας έμφαση στα συγκεκριμένα αντικείμενα, στα ειδικά καθήκοντα του κάθε εργαζομένου, στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θέσης και τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη. Σε τακτά διαστήματα, εκτελείται από εκπαιδευτές μας εκπαίδευση συντήρησης των γνώσεων και εκμάθηση νέων μεθόδων ελέγχου και δράσεως, ενώ ασκείται ανελλιπώς εποπτεία και αξιολόγησή τους στον χώρο εργασίας τους.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) φροντίζει να εκσυγχρονίζεται συνεχώς τεχνολογικά και πραγματοποιεί χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας που παρέχει. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την συνεχή κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της, επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών της και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.