Πολιτική Covid-19

Οι ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της αναπάντεχης εμφάνισης και ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού Sars-Cov-2 (COVID-19), μας οδήγησαν στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και περιορισμών, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) προχώρησε άμεσα στην προσαρμογή της διαχείρισης και των δραστηριοτήτων της βασιζόμενη σε ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας.

Ο απώτερος σκοπός της εν λόγω πολιτικής πανδημίας COVID-19 αποτελεί η προστασία της υγείας του εργατικού δυναμικού της εταιρείας, αλλά και των πελατών ή/και εξωτερικών συνεργατών της. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) έχει λάβει προληπτικά μέτρα για:

  • την πρόληψη κατά της πιθανής ακούσιας ή εκούσιας έκθεσης στον ιό,
  • τη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης ή/και εξάπλωσης του COVID-19,
  • τη διαχείριση πιθανών συμβάντων που μπορεί να προκύψουν σε πρόσωπα, που η εταιρεία έρχεται σε άμεση ή έμμεση επαφή, όπως εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες, προμηθευτές, κ.α.

Η πολιτική πανδημίας COVID-19 της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) εφαρμόζεται σε:

  • όλες τις κύριες ή/και λειτουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας, καθώς και σε όλες τις λειτουργικές υποδομές της.
  • όλο το εργατικό δυναμικό της εταιρείας.
  • όλους τους έμμεσους υπαλλήλους της εταιρείας κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών τους για την εταιρεία
  • όλους τους πελάτες της εταιρείας κατά την επαφή τους με εκπροσώπους της εταιρείας.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και πρόληψης στις υποδομές της, καθώς παρέχει υλικά ατομικής προστασίας, όπως, για παράδειγμα, μάσκες, γάντια και αντισηπτικά, σε όλο το εργατικό δυναμικό της και στους πελάτες της. Παράλληλα, έχει εντατικοποιήσει την καθαριότητα όλων των επιφανειών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας.

Για όλες τις παραπάνω πρακτικές η εταιρεία 24/7 PRC (Personalized Road Care) έχει προβεί σε εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών της δίδοντας ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής από όλους, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης έχει τονίσει πως ενδέχεται να υπάρξουν διοικητικές κυρώσεις. Ο λόγος της ενδεχόμενης ύπαρξης κυρώσεων αποδεικνύει την τεράστια σημασία που προσδίδει η εταιρεία μας στην προστασία του ατόμου και της δημόσιας υγείας ορίζοντας την ανθρώπινη υγεία ως την υψηλότερη αξία.