Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία παροχής οδικής βοήθειας «Personalised Road Care»  (εφεξής “η Εταιρεία”) δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 και τον Ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/A’/10.4.1997) αναφορικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε παράγωγο δίκαιο/γνωμοδοτήσεις/αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε σχετική κλαδική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται μόνον σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό και την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία και όπου αυτό απαιτείται σχετικά με λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία επιτρέπει την πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένων προσώπων σε αυτά και λαμβάνει αυξημένα μέτρα ασφάλειας των δεδομένων μεταξύ άλλων από απώλεια, εσφαλμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε

Η «Εταιρεία» επεξεργάζεται:

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ), όπως είναι τα στοιχεία ταυτοποίησης και  δεδομένα επικοινωνίας,  που είναι απαραίτητα για την διαχείριση της παροχής οδικής βοήθειας.

Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται στο δικτυακό μας τόπο και εξαρτώνται από το εκάστοτε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη. Πλέον των παραπάνω, μπορεί να είναι και βιογραφικό σημείωμα, σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με την «Εταιρεία». Κατά περίπτωση και ανάλογα με το υποβαλλόμενο αίτημα προβλέπεται προαιρετική συμπλήρωση ορισμένων από τα προαναφερόμενα στοιχεία από τον επισκέπτη/χρήστη.

Δεδομένα αλληλεπίδρασης με ηλεκτρονικές υπηρεσίες: διεύθυνση IP, Cookies, πληροφορίες σχετικά με τον φυλλομετρητή (Browser), δεδομένα συσκευής κλπ. τα οποία δε σας ταυτοποιούν άμεσα.

Σκοπός της επεξεργασίας

Σε περίπτωση ανάγκης παροχής οδικής βοήθειας ή/ και φροντίδας ατυχήματος, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσουμε και να διαχειριστούμε την παροχή οδικής βοήθειας ή/ και φροντίδας ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβάντος και να εκτελέσουμε όσα προβλέπονται στους όρους της  σύμβασης εξυπηρέτησης.

Σε περίπτωση υποβολής εκ μέρους σας βιογραφικού σας και αίτησης συμμετοχής σας σε διαδικασία επιλογής προσωπικού για την «Εταιρεία» επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αμιγώς για το σκοπό της επιλογής του καταλληλότερου εργαζομένου.

Την δημιουργία ανωνυμοποιημένων στατιστικών για την επισκεψιμότητα και προσβασιμότητα της κεντρικής ιστοσελίδας καθώς και των μετέπειτα σελίδων, ώστε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσής τους με σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας.

Η  «Εταιρεία» είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες με σκοπό την διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και πληροφοριών. Οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού μας τόπου που παρέχουν τα παραπάνω στοιχεία, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στην «Εταιρεία» να χρησιμοποιηθούν αυτά από την «Εταιρεία», από τους συνεργάτες της, και τις με κάθε μορφή συνεργαζόμενες εταιρείες που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της «Εταιρείας», για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και σύμφωνα με όσα αναλύονται κατωτέρω.

Η  «Εταιρεία» δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ποιοι είναι οι Αποδέκτες ή/και Εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων σας

Τα δεδομένα σας, στο πλαίσιο λειτουργίας της σύμβασής σας, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την λειτουργία του συμβολαίου σας και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων όπως επίσης και από άλλα τμήματα στο πλαίσιο άσκησης των νομίμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά  Νομική Υπηρεσία- Οικονομική Διεύθυνση). Επίσης τα δεδομένα σας, στα πλαίσια λειτουργίας της σύμβασής σας, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή βοήθειας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, μπορεί να διαβιβασθούν σε συνεργάτες οδικής βοήθειας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με την «Εταιρεία» οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η «Εταιρεία» ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δημόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες,  Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρείες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων της  Εταιρείας.

Ποιος είναι ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Η «Εταιρεία» θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα διαρκεί η Ασφαλιστική σας κάλυψη με την εκάστοτε Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία η «Εταιρεία» μας έχει συνάψει άμεση ή/και έμμεση συμβατική σχέση παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας ή/και φροντίδας ατυχήματος, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που η σχέση διακοπεί ή λήξει με οποιονδήποτε τρόπο, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία, το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας.. Επισημαίνεται ότι εάν εκκρεμεί μεταξύ μας δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας θα τηρούμε τα δεδομένα σας μέχρι την περαίωση της δικαστικής υπόθεσης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς

Η «Εταιρεία» συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της, ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών εκ μέρους της, μόνο υπό την προϋπόθεση ρητής συναινέσεως από τα υποκείμενα των δεδομένων. Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών και εταιρείες προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας υφίσταται το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@247prc.gr

Ασφάλεια των δεδομένων σας

H «Εταιρεία», συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών ή/και υποψηφίων πελατών της αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών. Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλισμένα και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και να τα διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δεν μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να ασκήσετε:

  • το δικαίωμα πρόσβασης 
  • το δικαίωμα διόρθωσης 
  • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας,
  • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών, κ

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

  • με αποστολή e-mail στη διεύθυνση : info@247prc.gr
  • με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη “GDPR”, προς την εταιρεία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας «Personalised Road Care», Τζαβέλλα 11, Άγιος Δημήτριος Αττικής, 17342,

Τα δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος στην Εταιρεία.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αναφορικά με το GDPR, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στο e-mail: : info@247prc.gr