Στρατιγικός στόχος

H εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) έχει ως πάγιο και στρατηγικό στόχο της την καθιέρωσή της σε ηγετική θέση στον τομέα των υπηρεσιών οδικής βοήθειας στην Ελλάδα δίδοντας λύσεις σε λειτουργικά ζητήματα των οχημάτων των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας διαθέτοντας ένα άρτια καταρτισμένο εργατικό δυναμικό καταβάλλει μία συλλογική προσπάθεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις εκάστοτε εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών της.

Στον τομέα της οδικής βοήθειας στην Ελλάδα, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της έγκαιρα και υπεύθυνα ουσιαστικές λύσεις χρησιμοποιώντας άκρως αποτελεσματικές μεθόδους.

Στόχος της εταιρείας μας είναι μέσω της παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας να εξασφαλίζεται η ασφαλή και άμεση επιστροφή των πελατών μας στον δρόμο, ενώ οι λειτουργικές διαδικασίες βελτιστοποιούνται ύστερα από μία σειρά προληπτικών ενεργειών που σας προτείνουμε κατά τη διάρκεια της συνδρομής σας.

Όλοι οι υπάλληλοι που συγκαταλέγονται στο εργατικό δυναμικό μας συμμερίζονται το όραμα της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) και χαρακτηρίζονται από αίσθημα υπερηφάνειας και πίστης, γεγονός που αποτελεί την πιο βασική αιτία της συνεχούς εξέλιξης τους και της εντατικής ενίσχυσης της εμπειρίας τους στον χώρο της παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας.

Ταυτόχρονα, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι αφοσιωμένη στους πελάτες και στο προσωπικό της και δεσμεύεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχει, καθώς η καλύτερη εξυπηρέτηση είναι προσωπική υπόθεση για εκείνη, εφόσον μέσα από αυτή καταφέρνει να «χτίζει» τη φήμη της στην ελληνική αγορά.

Δέσμευση Διοίκησης

H εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) διαθέτει ως αρχές της την τιμιότητα και την ειλικρίνεια απέναντι στους πελάτες της. Αυτά τα χαρακτηριστικά διέπουν όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας και έχουν ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των πελατών της.

Η ακεραιότητα της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care)πηγάζει από τη δέσμευση της διοίκησης και από την πολιτική που ακολουθεί για να τηρεί όσα εγγυάται. Συγκεκριμένα, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) λειτουργεί με βάση αυστηρούς κανόνες και συμμορφώνεται πλήρως σε αυτούς, για τους οποίους ενημερώνεται και φροντίζει πάντοτε να εναρμονίζονται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά γενική ομολογία, η εταιρεία μας διατηρεί ως μέσο χρόνο ανταπόκρισης περαστικών της τα 45 λεπτά, κάτι που αποτελεί ένα πολύ αποδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πελατών και συμβάντων. Για το λόγο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της 24/7 PRC (Personalized Road Care) επιλέγεται και εκπαιδεύεται κατάλληλα από την εταιρεία για να δύναται κατά τη διάρκεια της εργασίας του να εναρμονίζεται με τα κάτωθι:

Να επιδεικνύει ευγένεια, τιμιότητα και ευστροφία, που είναι απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του.
Να φροντίζει για την άμεση αυτοψία και αναγνώριση του προβλήματος επιτυγχάνοντας την απόκτηση της εμπιστοσύνης του πελάτη.
Να τηρεί τους κανόνες και τους όρους της συνδρομής που έχει επιλέξει ο πελάτης.
Να διακρίνεται από άριστο ήθος, άψογη εμφάνιση, σοβαρότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, διακριτικότητα, ευπρεπή συμπεριφορά και αντίληψη.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της αγοράς. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται με τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας:

Για την εγκαθίδρυση της βέλτιστης οργανωτικής δομής και διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας
Για τη δημιουργία κλίματος ευθύνης και συνεργασίας του προσωπικού

Η ευθύνη της χάραξης της πολιτικής ποιότητας, καθώς και ο διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της, ανήκει στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της 24/7 PRC (Personalized Road Care).

Συνεχής βελτίωση

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να πληρούν στο έπακρο τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία μας. Ταυτόχρονα, είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας να επενδύει στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των συνεργατών της, όσον αφορά τις σύγχρονες διαδικασίες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας.

Το εκπαιδευτικό υλικό και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού της 24/7 PRC (Personalized Road Care). Η εκπαίδευση του προσωπικού πραγματοποιείται από ειδικευμένους/πιστοποιημένους εκπαιδευτές, πτυχιούχους, με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο των υπηρεσιών οδικής βοήθειας και είναι σχεδιασμένο με σκοπό το εκπαιδευμένο μας προσωπικό:

Να εμπνέει εμπιστοσύνη και να εμφορείται από αξίες,
Να ενεργεί με προβλεπτικότητα και προνοητικότητα,
Να αναπτύσσει ατομικές ικανότητες και δεξιότητες και
Να διασφαλίζει ότι η εκτέλεση των καθηκόντων είναι σύμφωνη με τα πρότυπα.

Η εκπαίδευση διαιρείται σε δύο φάσεις: η πρώτη αφορά την θεωρητική εκπαίδευση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει πρακτική εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, δίδοντας έμφαση στα συγκεκριμένα αντικείμενα, στα ειδικά καθήκοντα του κάθε εργαζομένου, στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε θέσης και τις εξειδικευμένες ανάγκες του πελάτη. Σε τακτά διαστήματα, εκτελείται από εκπαιδευτές μας εκπαίδευση συντήρησης των γνώσεων και εκμάθηση νέων μεθόδων ελέγχου και δράσεως, ενώ ασκείται ανελλιπώς εποπτεία και αξιολόγησή τους στον χώρο εργασίας τους.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) φροντίζει να εκσυγχρονίζεται συνεχώς τεχνολογικά και πραγματοποιεί χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας που παρέχει. Με τον τρόπο αυτό, σε συνδυασμό με την συνεχή κατάρτιση του εργατικού δυναμικού της, επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των υπηρεσιών της και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της.

Εστίαση στον Πελάτη

H εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) διαθέτοντας άριστα εκπαιδευμένα στελέχη, αλλά και εξωτερικούς ειδικούς συνεργάτες:

Αναλύει και αξιολογεί τις ανάγκες των πελατών της διασφαλίζοντας πως οι ανάγκες αυτές είναι πάντοτε συνυφασμένες με την εκάστοτε υφιστάμενη νομοθεσία, όπου και εφόσον υπάρχει.
Μετατρέπει τις απαιτήσεις των πελατών της σε στόχους, τους οποίους υλοποιεί εφαρμόζοντας το κατάλληλο πρόγραμμα.

Ακολουθώντας την άνωθι μέθοδο η 24/7 PRC (Personalized Road Care) στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της ποσοτικά, χρονικά και ποιοτικά, καθώς οι πελάτες της αποτελούν για την εταιρεία την πρώτη προτεραιότητα. Μέσω της διατήρησης μίας συνεχούς και αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης πελατών, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) παρέχει λύσεις μεγιστοποιώντας την ευημερία των πελατών της και πραγματοποιώντας επιτυχείς συνεργασίες.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) επιθυμώντας να αποτελέσει τον σημαντικότερο αρωγό στην επιστροφή των πελατών της εγκαίρως και με ασφάλεια στον δρόμο εφαρμόζει πελατοκεντρική πολιτική με σκοπό τη διασφάλιση λειτουργικής βιωσιμότητας. Επιπλέον, εφόσον, η εταιρεία μας διαπιστώσει εκ των υστέρων πως υπάρχουν παράπονα ή/και προβλήματα, μεριμνά μέσω κατάλληλων διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών και παρεμβάσεων, αφενός μεν να ικανοποιηθεί ο πελάτης, αφετέρου δε να μην επαναληφθούν οι ίδιες πρακτικές.