Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι υπεύθυνη για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και καθορίζει τους βασικούς κανόνες διαχείρισης. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας προσδιορίζει και εφαρμόζει ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, έτσι ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας που παρέχει θα ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Για την επίτευξη του άνωθι στόχου, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και κινεί τους κατάλληλους μηχανισμούς μέσω της οργανωτικής δομής για την εφαρμογή διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, έτσι ώστε το Σύστημα να ελέγχεται ως προς την αποτελεσματικότητά του και να βελτιώνεται διαρκώς εκεί όπου από τον έλεγχο διαπιστωθούν προβλήματα ή δυσλειτουργίες.

Η 24/7 PRC (Personalized Road Care) επενδύοντας στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την εγγυημένη ποιότητα αυτών ανέπτυξε ένα Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, ώστε να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες οδικής βοήθειας υψηλών προδιαγραφών σε εναρμόνιση με τις διεθνείς πρακτικές.

Ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) είναι σε θέση να διαχειρίζεται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ το προσωπικό της λειτουργεί ως διαχειριστής οδικών δικτύων και γνωρίζει και τηρεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή των διεργασιών της εταιρείας μας την βοηθούν να ελέγχει όλες τις δραστηριότητές της, οι οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια και βοήθεια.