Δέσμευση Διοίκησης

H εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) διαθέτει ως αρχές της την τιμιότητα και την ειλικρίνεια απέναντι στους πελάτες της. Αυτά τα χαρακτηριστικά διέπουν όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας και έχουν ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της και κατ’ επέκταση την ικανοποίηση των πελατών της.

Η ακεραιότητα της εταιρείας μας 24/7 PRC (Personalized Road Care)πηγάζει από τη δέσμευση της διοίκησης και από την πολιτική που ακολουθεί για να τηρεί όσα εγγυάται. Συγκεκριμένα, η 24/7 PRC (Personalized Road Care) λειτουργεί με βάση αυστηρούς κανόνες και συμμορφώνεται πλήρως σε αυτούς, για τους οποίους ενημερώνεται και φροντίζει πάντοτε να εναρμονίζονται με όλες τις ισχύουσες διατάξεις.

Κατά γενική ομολογία, η εταιρεία μας διατηρεί ως μέσο χρόνο ανταπόκρισης περαστικών της τα 45 λεπτά, κάτι που αποτελεί ένα πολύ αποδοτικό πρόγραμμα διαχείρισης πελατών και συμβάντων. Για το λόγο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες της 24/7 PRC (Personalized Road Care) επιλέγεται και εκπαιδεύεται κατάλληλα από την εταιρεία για να δύναται κατά τη διάρκεια της εργασίας του να εναρμονίζεται με τα κάτωθι:

Να επιδεικνύει ευγένεια, τιμιότητα και ευστροφία, που είναι απαραίτητα προσόντα για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων του.
Να φροντίζει για την άμεση αυτοψία και αναγνώριση του προβλήματος επιτυγχάνοντας την απόκτηση της εμπιστοσύνης του πελάτη.
Να τηρεί τους κανόνες και τους όρους της συνδρομής που έχει επιλέξει ο πελάτης.
Να διακρίνεται από άριστο ήθος, άψογη εμφάνιση, σοβαρότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, διακριτικότητα, ευπρεπή συμπεριφορά και αντίληψη.

Η εταιρεία μας 24/7 PRC (Personalized Road Care) δεσμεύεται να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις της αγοράς. Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται με τις συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών της εταιρείας:

Για την εγκαθίδρυση της βέλτιστης οργανωτικής δομής και διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας
Για τη δημιουργία κλίματος ευθύνης και συνεργασίας του προσωπικού

Η ευθύνη της χάραξης της πολιτικής ποιότητας, καθώς και ο διοικητικός έλεγχος της εφαρμογής της, ανήκει στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή της 24/7 PRC (Personalized Road Care).